Auteursrechten Overdragen | Akte van Overdracht

Auteursrechten overdragen middels een daartoe bestemde akte

U wilt auteursrechten overdragen. Dat is mogelijk. De wet geeft een aantal regels waaraan de overdracht van auteursrechten moet voldoen. De Auteurswet (Aw) schrijft voor dat de levering van auteursrechten dient te geschieden middels een daartoe bestemde schriftelijke akte. Deze akte van overdracht is een wettelijk vormvereiste als vervat in artikel 2 lid 2 Auteurswet.

Licentie

Het is ook mogelijk om een muziekwerk in licentie te geven. Dat lijkt op verhuren, zoals overdracht op verkoop lijkt.

Intellectuele eigendomsrechten op een muziekwerk

Het is derhalve niet mogelijk om het intellectuele eigendom op een muziekwerk mondeling over te dragen. Een voorbeeld van een akte van overdracht is een muziekcontract waar vetgedrukt boven staat: Overdracht van Uitgaverecht. Andere benamingen die men geregeld tegenkomt zijn: titelovereenkomst of uitgaveovereenkomst. Uiteraard is de inhoud van het document belangrijker dan de titel.

Read More