Muziekgebruik in Games

Juridische aspecten van gamemusic en sound design

Wij bieden up to date info en juridische diensten voor gamestudios en auteurs van gamemuziek. We verlenen juridisch advies op het gebied van gamemusic en sound design. Denk aan muziekcontracten, internationale licenties en sync deals. Maar denk ook aan gamerecht, cloudrecht, privacy en merkenrechten. MuziekenRecht.nl verzorgt supergespecialiseerd juridisch advies en juridische oplossingen voor de game industrie, muziek industrie en de entertainment industrie, op zowel nationaal als internationaal niveau.

 Juridische aspecten van gamemusic en sound design

 Juridische aspecten van gamemusic en sound design

Deze juridische diensten zijn toegesneden op de bijzondere en gespecialiseerde juridische niche eisen van game developers en game studio's alsook bedenkers en makers van muziek alswel rechthebbenden (componisten, sound designers, producers, tekstdichters, muzikanten, platenlabels, platenmaatschappijen, uitgeverijen). Deze website is een initiatief van MusicaJuridica.

 

Muzieklicentie

Bij dienstverlening inzake juridische aspecten van gamemusic, (video)games en recht moet u denken aan advies en informatie over muziekgebruik in games, clearance van muziekrechten, licenties, muziekcontracten, rechtspositie van de componist, het music supervision process, vertegenwoordiging van game studio of muziek producer, Buma/Stemra, internationale aspecten van muzieklicenties, toestemming rechthebbenden van muziek, audiovisuele mediaproducties, online en offline games, games en cloudcomputing, muzieksoorten en audio branding.

Daarnaast beoordelen wij standaardcontracten en modelovereenkomsten en adviseren wij over risicobeheersing en -inschatting (proactive lawyering) bij het opstellen, redigeren, controleren en uitvoeren van licenties, contracten en algemene voorwaarden.

 
 

Clearance van muziekrechten bij gamemuziek

Een belangrijk aspect van het music supervision process is clearance van muziekrechten bij gamemuziek. Om muziek te mogen gebruiken moet er toestemming zijn van de verschillende rechthebbenden van de muziek. Vaak verloopt dit toestemmingstraject of clearance via Buma/Stemra.

Uiteraard dienen daarnaast eventuele samples die zijn gebruikt in de muziek ook van te voren te worden gecleared door de componist of muziekproducent zelf! Indien de maker gebruik heeft gemaakt van een buy-out package is het verstandig om als game studio te vragen naar een licentie zodat men er zeker van is dat de zaken juridisch in orde zijn.

Voor het muziekgebruik dient betaald te worden. De hoogte van het te betalen bedrag aan muziekrechten voor gamemuziek en de te volgen procedure zijn afhankelijk van een aantal factoren. Doorslaggevend hierbij is in de regel met welk soort rechten men te maken heeft, en met welke specifieke muzieksoort.

Bovendien is het soort toepassing van de muziek bepalend voor de hoogte van de licentiefee, met andere woorden het soort audiovisuele productie. Games worden hiertoe in Nederland gelijkgesteld met bioscoopfilms, documentaires en korte films.4 Verschillende soorten muziekrechten

De 4 muziekrechten waarmee de game studio te maken kan krijgen bij het proces van clearance van muziekrechten zijn:

  1. Vertoningsrechten in geval van vertoning op internet (voor Nederland: Buma)
  2. Opnamerechten van de producent en muzikanten voor het maken van de opname (Stemra)
  3. Mechanische Reproductierechten van componisten en uitgeverijen tzv de DVD (Stemra)
  4. Synchronisatierechten voor het combineren van beeld en geluid op de master (Stemra)

In het navolgende wordt dieper ingegaan op deze 4 rechten en op enkele uitzonderingsgevallen. Vanuit onze jarenlange ervaring met muziek en recht zijn wij in staat het toestemmingstraject volledig uit handen te nemen van de game developer zodat die zich kan blijven concentreren op zijn core-business.

Heeft u behoefte aan meer informatie of juridisch advies over clearance van gamemuziek, over het music supervision process, over de verschillende soorten muziekrechten of over onze werkwijze, neem dan gerust vrijblijvend contact met ons op. Ook voor het opstellen of checken van muziekcontracten zoals artiestencontracten en platencontracten kunt u bij ons terecht, tegen gunstige tarieven. Wij staan u graag met raad en daad terzijde. Gratis intakegesprek.

 

Toestemming voor het gebruik van muziek in games

Muzieklicentie voor het gebruik van covers, samples en remixen in games

Muzieklicentie voor het gebruik van covers, samples en remixen in games

Bij het gebruik van muziek in games dient er vooraf toestemming te zijn van de rechthebbenden. Het muziekgebruik dient met andere woorden te worden gecleared. Hiermee voorkomt u conflicten over muziekrechten. Vaak verloopt deze toestemming (clearance) via Buma/Stemra. De hoogte van het te betalen bedrag aan muziekrechten en de te volgen procedure zijn afhankelijk van een aantal factoren.

Belangrijk hierbij zijn met welk soort rechten men te maken heeft, en met welke muzieksoorten. De game developer is wettelijk verplicht de juiste muziekcontracten op zak te hebben. De Auteurswet bevat slechts uitzonderingen voor games met een educatief karakter, dus bestemd voor onderwijs en wetenschap.

 

Clearance van muziekrechten en de evolutie van het internet

Momenteel (anno 2014) bevinden wij ons in de evolutie van web 2.0 naar web 3.0. Het afgelopen decennium heeft het internet zich ontwikkeld van een eenvoudig informatiemedium (web 1.0) tot een interactief communicatiemedium (web 2.0), waarbij gebruikers actief de inhoud bepalen van hetgeen op hun beeldscherm verschijnt en deze content zelf kunnen genereren.

De huidige ontwikkeling naar web 3.0 oftewel het ''semantische web'' kenmerkt zich door het gebruik van open technologieën alsook de technische integratie van netwerkdiensten als SoundCloud, Spotify, Facebook, iTunes, Google, Apple Music en Deezer, waardoor uiteenlopende toepassingen aan elkaar kunnen worden gelinkt. De uitwisseling van gegevens waaronder auteursrechtelijk beschermd materiaal, zal hierdoor nog gemakkelijker en vloeiender (viraal) verlopen.

Door de hierboven geschetste ontwikkelingen wordt het alsmaar ingewikkelder om de auteursrechten van de rechthebbenden te handhaven (middels Europese en nationale wetgeving en rechtspraak die op deze evolutie anticipeert) en er in de praktijk voor te zorgen dat zij een billijke gebruiksvergoeding ontvangen (mede door performance rights organizations: PRO's). Een andere term voor deze rechtenorganisaties is collectieve beheersorganisatie (CBO).

 

Muziekgebruik als onderdeel van de bedrijfsvoering

Nieuwe initiatieven waarbij muziekgebruik onderdeel uitmaakt van de bedrijfsvoering zijn dan ook vaak aanleiding tot juridische strijd. Een recent voorbeeld hiervan is Universal Music versus Grooveshark (een web 3.0 applicatie waarbij de data wordt opgeslagen in de cloud), waarbij werd bepaald dat de DMCA notice (NTD notice in Europa) niet opgaat bij werken van voor 1972.

Een muzieknetwerk mag dus pertinent geen bootlegs van Elvis op zijn website hebben. Een overwinning voor de voorstanders van handhaving van auteursrechten en een (waarschijnlijk tijdelijke) nederlaag voor de pleitbezorgers van de relativering van de exclusiviteit (beperking) van muziekrechten. Vaak vindt de rechter evenwel toch een weg om bepaalde gebruikspraktijken toe te laten, meestal ten koste van de maker van de muziek (componist, platenproducent, tekstdichter, uitvoerend muzikant).

De schoen van het auteursrecht wringt meestal bij muziekgebruik in user generated content (UGC) situaties en cloudcomputing. Steeds meer games zijn (mede) via de cloud te spelen. Ook hier is een verschuiving van offline naar online waarneembaar.

 

Muziekcontract: schriftelijke afspraken over clearance van gamemuziek

Voor de game studio is clearance van de gamemuziek noodzakelijk. Laat de gamestudio dit na dan kan deze een fixe naclaim van de rechthebbenden(n), dan wel diens vertegenwoordigende instanties verwachten. Maak schriftelijke afspraken over clearance in een speciaal daartoe bestemd muziekcontract.

Mondelinge afspraken zoals ''ja het is goed dat mag je gebruiken'' kunnen tot bewijsproblemen leiden. Zorg ervoor dat de licenties voor het specifieke muziekgebruik van te voren op zak zijn zodat de lancering van het spel (zowel online als offline) niet in het gedrang komt.

Indien u na het lezen van bovenstaande informatie behoefte aan juridisch advies of advies over clearance van muziekrechten middels schriftelijke muzieklicenties dan kunt u uiteraard bij ons terecht.

 

Concentratie van muziekrechten en combinatielicenties

Doordat de verschillende muziekrechten meestal gespreid zijn over meerdere rechthebbenden, en niet in 1 hand liggen, is clearance een ingewikkelde en tijdrovende aangelegeheid. Om over clearance van zowel video als muziek in bijvoorbeeld commercials maar te zwijgen.

Een oplossing hiervoor zou kunnen zijn dat de relevante rechten meer worden geconcentreerd. Concentratie versus spreiding en versnippering. Zowel nationaal als internationaal. Buma/Stemra, Sena en de NVPI hebben inmiddels initiatieven ontplooid om zogenaande combinatielicenties te kunnen verstrekken waarbij men bij 1 centraal loket terecht kan. De situaties (soort muziekgebruik, muzieksoorten, soort audiovisuele projecten en territorium) waarbij dit mogelijk is, zijn tot op heden nog beperkt.

De laatste tijd hoort men steeds meer de roep om een flexibeler auteursrecht, alsook beperkingen op de exclusiviteit van muziekrechten als oplossing voor de uitdagingen waarvoor de wetgever zich mede door voortschrijdende technologische ontwikkelingen gesteld ziet.

 

Businessmodellen en big data

De economische dimensie of benadering van muziekrechten geeft evenwel aan dat de oplossing ligt in verschuivend businessmodel in de muziekindustrie: betere en praktischer verdienmodellen in plaats van flexibelere eigendomsmodellen. Businessmodellen die anticiperen op technologische ontwikkelingen, die de beschikking hebben over big data en waar bedrijfsvoering mogelijk is.

Muziekcontract en sync deal: schriftelijke afspraken over clearance van gamemuziek.

Muziekcontract en sync deal: schriftelijke afspraken over clearance van gamemuziek.

Intellectuele eigendomsrechten en fair-use

Intellectuele eigendomsrechten vormen namelijk de exploitatiebasis van rechthebbenden. Bescherming van intellectuele eigendomsrechten leidt niet enkel tot vraaguitval bij potentiële gebruikers. Zelfs fair-use sluit geen licenties uit. Bovendien: zonder wettelijke bescherming van auteursrechten valt deels de prikkel weg voor de productie en exploitatie van nieuwe werken. Auteursrecht is zowel drijfveer als voorwaarde voor innovatie in de muziek- en entertainmentindustrie.

 

Vertoningsrechten en gamemuziek

Buma/Stemra onderscheidt verschillende rechten bij het combineren van beeld en geluid in games. Een recht dat een rol gaat spelen wanneer de game bijvoorbeeld op internet, bioscoop of TV, of in winkels, beurzen of binnen het bedrijf wordt openbaargemaakt of uitgevoerd is het vertoningsrecht. Het gaat hier om de rechten verschuldigd voor openbaarmaking van de in de game gebruikte muziek.

Onder vertoning op internet vallen bijvoorbeeld live gameplay, online games en promofilmpjes op Youtube. De Naburige Rechten (Sena) van de uitvoerende muzikanten en producers kunnen hierbij overigens ook een rol spelen. Is van het hierboven geschetste soort muziekgebruik geen sprake dan behoeven er ook geen vertoningsrechten te worden voldaan.

Ook indien men te maken heeft met een Nederlandse componist of muziekproducent die niet is aangesloten bij de Buma, dan wel een ongebonden buitenlandse liedjesmaker, behoeft men geen openbaarmakingsrechten voor de gamemuziek aan Buma te betalen.

 

Naburige rechten op audiovisuele werken

Let goed op dat de looptijd van naburige rechten in geval van audiovisuele werken zoals games niet 70 jaar bedraagt, maar slechts 50 jaar. Hier geldt aldus de oude beschermingsduur. Voor live gameplay tijdens een openbaar event geldt er geen vergoeding van naburige rechten via de Sena, wel een vergoeding via Buma/Stemra voor het openbaar maken of vertonen van de met de game gesynchroniseerde muziek, in verband met de auteursrechten. De auteursrechthebbende is bijvoorbeeld de bedenker van de muziek, diens werkgever of een uitgeverij of label.Voor het openbaar maken van dvd’s of usb sticks met daarop de game geldt wel een Sena vergoeding. Nabuurrechthebbenden zijn dan de uitvoerders van de muziek, dus de musici, en de producent, vaak een zelfstandig producer of het platenlabel. Tegenwoordig komt het geregeld voor dat deze afzonderlijke muziekrechten zich in één hand bevinden.

 

Openbaarmakingsrechten en Buma

Afhankelijk van de gebruikte muzieksoort(en) dient een regeling met Buma te worden getroffen, of met de muziekrechthebbenden direct. Dit noemt men clearance van de vertoningsrechten. Buma heeft sinds 1933 het monopolie op het innen van openbaarmakingsrechten, dus het exclusieve recht om in Nederland vergoedingen voor openbaarmaking te incasseren namens de rechthebbenden. Toen bestonden er uiteraard nog geen games in de huidige betekenis van het woord. 

Doordat de Buma met haar zusterorganisaties wereldwijd (performance rights organizations oftewel rechteninstanties) afspraken heeft gemaakt verloopt de repartitie vanwege het in Nederland vertonen van muziek van buitenlandse artiesten die zijn aangesloten bij PRO's als Ascap, Sacem, Gema en Sabam ook via de Buma. Dus bij het openbaarmaken van muziek heeft men automatisch met Buma te maken.

Buma opereert alleen in het Nederlands territorium. Bij vertoningen in het buitenland dient een regeling met de ‘’buitenlandse Buma’’ te worden getroffen. In Duitsland bijvoorbeeld de Gema, in België Sabam, in Frankrijk Sacem en in de VS Ascap of BMI. 

Onze juristen staan u graag terzijde met juridische diensten en kennisartikelen over vertoningsrechten. Ook bieden wij informatie over de te bewandelen wegen, de mogelijkheden en eventuele alternatieven. Neem vandaag nog contact met ons op voor juridisch advies.

 

Opnamerechten en gamemusic

Buma/Stemra onderscheidt verschillende rechten bij het samenvoegen van beeld en geluid in games. Bij opnamerechten (een andere benaming is ''fonografische rechten'') gaat het om de rechten van de platenproducent dan wel de uitvoerende muzikanten voor de geproduceerde of ingespeelde opname. Stemra heeft hierover met alle grote platenmaatschappijen afspraken gemaakt. Stemra regelt de muzieklicenties hiervoor met andere woorden namens de platenmaatschappijen. Het gaat hier om de rechten verschuldigd voor de opnamerechten van de in de game gebruikte muziek.

Heeft men te maken met een componist die niet is aangesloten bij Buma/Stemra dan wel een ongebonden buitenlandse componist, dan behoeven er ook geen opnamerechten via Stemra te worden voldaan. Contractuele afspraken over het muziekgebruik kunnen alsdan direct met de rechthebbende worden gemaakt, zonder tussenkomst van Stemra.

 

Covers: gebruik maken van bestaande werken

Fonografische rechten of opnamerechten behoeven niet te worden afgedragen indien de game studio de muziek opnieuw laat inspelen door een orkest of laat coveren. Doordat er in dit geval geen gebruik wordt gemaakt van een bestaande opname zijn er geen opnamerechten verschuldigd. Indien de oorspronkelijke componist is aangesloten bij Buma/Stemra dient wel toestemming van de Buma te worden gevraagd bij het gebruiken van een cover of nieuwe uitvoering door studiomuzikanten (synchronisatierechten, mechanische reproductierechten en mogelijk ook vertoningsrechten zijn hier wel verschuldigd).Is de oorspronkelijke componist/liedjesschrijver ongebonden, dus geen lid van Buma/Stemra dan behoort toestemming om de cover te gebruiken met die persoon zelf (immers de rechthebbende) of zijn platenmaatschappij te worden geregeld. 

Afhankelijk van de voor de game gebruikte muzieksoort(en) dient een regeling met Stemra te worden getroffen, of met de muziekrechthebbenden direct. Dit noemt men clearance van muziekrechten, in casu de opnamerechten.

 

Fonografische rechten niet via Sena maar via Stemra

Bij fonografische rechten gaat het naar de letter van de wet niet om auteursrechten gaat maar om naburige rechten. Toch wordt een en ander niet door Sena afgehandeld maar door Stemra. Dit heeft er mede mee te maken dat men het concept naburige rechten in de Verenigde Staten niet kent. Daar hebben platenproducenten en de uitvoerende musici (performing artists)  een auteursrecht op de master in plaats van (slechts) een naburig recht. Aan de andere zijde van de oceaan worden deze rechten respectievelijk master rights, phonographic rights en digital performance of sound recording rights (DPSR) genoemd.

Dus voordat Sena überhaupt bestond handelde de Stemra dit soort zaken al af en sloot zij in dat kader contracten met de majors; de grote platenmaatschappijen. De afhandeling van opnamerechten vormen een treffend voorbeeld van een situatie waarbij de Buma/Stemra systematiek vanuit praktische overwegingen (en historisch gebruik) afwijkt van de huidige systematiek van de Wet Naburige Rechten en de Auteurswet.

Ons nichekantoor staat u graag terzijde met up to date juridisch advies en informatie over opnamerechten, de strategie om uw doel te bereiken, de mogelijkheden en eventuele alternatieven. Doe uw voordeel met onze expertise en ervaring.

Mechanische reproductierechten en gamemusic: licentie via Stemra of toestemming van de rechthebbende zelf, afhankelijk van het type muziek.

Mechanische reproductierechten en gamemusic: licentie via Stemra of toestemming van de rechthebbende zelf, afhankelijk van het type muziek.

 

Mechanische reproductierechten en videogamemuziek

Buma/Stemra onderscheidt een aantal rechten bij het combineren van beeld en geluid in audiovisuele producties zoals games. Bij mechanische reproductierechten gaat het om de rechten van componisten, tekstschrijvers en uitgeverijen bij mechanische verveelvoudiging zoals een DVD productie. Indien er geen mechanische reproductie plaatsvindt, zoals bij een online game of een game die enkel is te downloaden behoeven deze rechten uiteraard niet te worden afgedragen.

Het gaat hier om de rechten verschuldigd voor de mechanische reproductie (het maken van kopieën op DVD) van de in de videogamemuziek. Een en ander verloopt via Stemra. Heeft men te maken met een componist of tekstdichter die niet is aangesloten bij Buma/Stemra dan wel een ongebonden buitenlandse componist, dan behoeven er ook geen mechanische reproductierechten via Stemra te worden voldaan. Contractuele afspraken over het muziekgebruik (muzieklicenties) in de audioviduele productie kunnen alsdan direct met de rechthebbende(n) worden gemaakt, zonder tussenkomst van Stemra.

Afhankelijk van de gebruikte muzieksoort(en) in de videogame dient een regeling met Stemra te worden getroffen, of met de muziekrechthebbenden direct. Dit noemt men clearance van muziekrechten, in casu van de mechanische reproductierechten. Wij gaan graag met u in gesprek over de te bewandelen wegen, de mogelijkheden en eventuele alternatieven.

 

Synchronisatierechten van gamemuziek

Buma/Stemra onderscheidt verschillende soorten rechten bij het combineren van beeld en geluid in audiovisuele producties zoals games. Bij synchronisatierechten gaat het om de eerste samenvoeging van beeld en geluid door de game developer oftwel het combineren van audio en video op de master. Het gaat hier om de rechten verschuldigd met daaraan een gekoppeld bedrag, voor de synchronisatie van de in de game gebruikte muziek met de beelden. 

Clearance en het verkrijgen van een licentie verloopt via Stemra. Heeft men te maken met een componist of telstdichter die niet is aangesloten bij Buma/Stemra dan wel een ongebonden buitenlandse componist, dan behoeft er ook geen synchronisatierechtenafdracht via Stemra te worden voldaan. Contractuele afspraken over het muziekgebruik (muzieklicenties en muziekcontracten) kunnen alsdan direct met de rechthebbende(n) worden gemaakt, zonder tussenkomst van Stemra.

Afhankelijk van de gebruikte muzieksoort(en) in de videogame dient een regeling met Stemra te worden getroffen, of met de muziekrechthebbenden direct. Dit noemt men clearance van muziekrechten, in casu van de synchronisatierechten. Stemra heeft hierop geen monopolie zoals Buma dat ten aanzien van vertoningsrechten bijvoorbeeld wel heeft. Een aantal uitgevers houdt het afsluiten van muzieklicenties voor de synchronisatierechten in eigen beheer.Sync deal

Denk er aan dat voor het syncen van muziek buiten het publiek domein zowel toestemming nodig is van de auteur van de onderliggende compositie (auteursrechten) als van de eigenaar van de master (in Nederland naburige rechten). Buma/Stemra behartigen de belangen auteursrechthebbenden en Sena int de vergoedingen voor de naburige rechten.

Norma regelt tenslotte de vergoedingen van de uitvoerende muzikanten maar soms loopt dit ook via de Sena. Bij elektronische muziek bevinden zich al deze rechten vaak in één hand. Dat maakt het afsluiten van een sync deal of licentieovereenkomst uiteraard gemakkelijker. Opdrachtmuziek wordt tegenwoordig vaak op deze manier geproduceerd.

MuziekenRecht.nl staat game studios terzijde met juridisch advies en informatie over de te nemen route, de mogelijkheden en eventuele alternatieven. Doe uw voordeel met onze expertise en ervaring. Wij adviseren onder meer over synchronisatierechten van gamemuziek. Bel of email ons vrijblijvend voor de mogelijkheden van uw sync deal.

 
 

Muzieksoorten en Buma rechten

Doorslaggevend voor de hoogte van het bedrag aan muziekrechten dat aan Buma/Stemra dan wel de rechthebbenden van de muziek (zoals de componist, de platenmaatschappij en de publisher) dient te worden voldaan, is welke specifieke muzieksoorten de game developer uitkiest voor zijn spel. Stemra onderscheidt 3 muzieksoorten die bepalend zijn voor de hoogte van de vergoeding van het gebruik ervan in de game. 

1. Library Music (of Stockmusic): muziek die speciaal is geproduceerd voor gebruik in audiovisuele media zoals games. De muziek moet zelf op maat worden gemaakt en is vaak niet exclusief. Dat betekend dat andere gamemakers de muziek ook kunnen gebruiken hetgeen afbreuk zou kunnen doen aan het speciale karakter of de originaliteit van de game. Voordeel is wel dat de kosten van te voren duidelijk zijn en dat er altijd toestemming wordt gegeven via Buma/Stemra. Library Music geeft in die zin zekerheid.

2. Bestaand (hit)repertoire: commerciële muziek van vaak bekende artiesten die op internet of in de winkel verkrijgbaar is. Stemra benadert in dit geval de componist (en eventueel ook de tekstdichter) en master owner dan wel de platenmaatschappij. Voordeel hiervan is dat de muziek voor het publiek herkenbaar is.

Niet te onderschatten nadeel is dat er mogelijkerwijs geen toestemming komt of dat de licence fee exorbitant hoog is. Er bestaan namelijk geen standaardtarieven voor. Ook kan de hele procedure van clearance van muziekrechten veel tijd in beslag nemen waardoor deadlines in het gedrang kunnen komen. Het is aan te bevelen in dit soort situaties een alternatief nummer achter de hand te houden waarvoor al wel toestemming is gegeven. 

3. Opdrachtmuziek: muziek die op maat wordt geproduceerd voor de game, in opdracht van de game studio. Met de componist worden afspraken gemaakt over diens honorarium voor het componeren en opnemen van de gamemuziek. Ook voor de eerste vastlegging worden rechtstreeks met de componist afspraken gemaakt. In de regel worden de rechten bij opdrachtmuziek volledig afgekocht voor een flat fee, waardoor de bedenker van de muziek in geval van een hit niet kan meeprofiteren van de opbrengsten. Dit is momenteel de gebruikelijke gang van zaken in de game industrie.Bestsellerbepaling

Ook de bestsellerbepaling in het nieuwe auteurscontractenrecht brengt de componist in dat geval, dus wanneer er sprake is van rechtenafkoop voor een lump sum, geen soelaas. Bovendien wordt gamemuziek door de makers ervan vaak niet aangemeld bij Buma/Stemra. 

De synchronisatierechten en de fonografische rechten (opnamerechten) verlopen bij opdrachtmuziek derhalve niet via Stemra. Met Stemra worden wel de (eventuele) mechanische reproductierechten geregeld alsook de eventuele kopierechten (vergoeding voor mogelijk hergebruik van de opdrachtmuziek). Met Buma worden tenslotte de vertoningsrechten geregeld. 

4. Rechtenvrije muziek. Tenslotte bestaat er nog de mogelijkheid “rechtenvrije” muziek te gebruiken van componisten/producers die niet zijn aangesloten bij Buma/Stemra en Sena. De term rechtenvrij impliceert hier dat men niet met Buma/Stemra dan wel platenmaatschappijen te maken krijgt, slechts met de componist zelf.

De vergoeding voor het gebruik van de muziek in een game kan bij deze vorm van muziek namelijk direct met de rechthebbende worden geregeld. In dit geval behoeven er dus geen buma rechten te worden afgedragen. Het verdient aanbeveling de afspraken hierover neer te leggen in een schriftelijke overeenkomst (bijvoorbeeld een master en sync license agreement) waarin ieders rechten en plichten duidelijk staan vermeld. 

 

Publiek domein

Rechtenvrij kan ook op Creative Commons slaan. Ook kan met de term rechtenvrij de situatie worden aangeduid waarbij de gebruikte compositie en tekst in het publiek domein zijn geraakt. Dat is in Nederland bijvoorbeeld 70 jaar na overlijden van de langstlevende auteur. Let op dat in dat geval ook de audio opname vrij van rechten dient te zijn, wil men deze zonder licentie kunnen gebruiken. Is de soundfile niet in het publiek domein maar zeg 10 jaar geleden opgenomen, dan dient een licentievergoeding te worden voldaan in verband met toestemming voor het gebruik van met naburige rechten bezwaarde muziek.

 

Educatief karakter

Uitzonderingen: Games met een educatief karakter, dus bestemd voor onderwijs en wetenschap zijn onder bepaalde omstandigheden vrijgesteld van de toestemmingsverplichting. Clearance en het betalen van vergoedingen voor muziekgebruik zijn in deze gevallen, vanwege de beperkingen in de Auteurswet, niet verplicht.Opdrachtmuziek, sound design voor games en werkgeversauteursrecht

Indien de muziek onder werktijd is vervaardigd, bijvoorbeeld door een sound designer die onder arbeidscontract staat bij de werkgever (gamestudio), is er vaak sprake van werkgeversauteursrecht. De auteursrechten op de muziek en de naburige rechten op de geluidsfiles liggen dan in de regel bij de werkgever. De componist of de producer kan in dat geval geen aanspraak maken op repartitie via Buma/Stemra en Sena. De juridische basis daarvoor is gelegen in de bepalingen van de tussen sound designer en game developer gesloten arbeidsovereenkomst. Sound design is in die een een vorm van opdrachtmuziek onder werktijd.

Muzieksoorten zijn belangrijk bij het bepalen van de licenties die nodig zijn voor muziekgebruik in games. Neem gerust contact met ons op.

 

Kosten van muziekgebruik in videogames

De kosten voor muziekgebruik in videogames en andere audiovisuele media zijn afhankelijk van vele factoren. Het soort muziekrechten alsook het soort muziek waarmee de game developer werkt bepalen grotendeels de wijze waarop de clearance moet worden geregeld, wat de kosten hiervan zullen zijn en hoe lang het toestemmingstraject waarschijnlijkerwijs gaat duren.

Ook spelen zaken als bekendheid van de muziek, persoon of nabestaanden van de componist, platenmaatschappij, verspreidingsgebied, toepassing, gebruiksduur, stijl en uitvoering, aantal zenders en het aantal uitzendingen een rol bij de hoogte van de kosten voor het muziekgebruik. Er zijn door deze veelheid aan factoren en het schier ondoordringbare woud van regels een groot aantal verschillende trajecten te onderscheiden, met ieder een eigen procedure en tijdpad met bijbehorende aanmeldingsformulieren. Wij begeleiden dit traject voor u op een efficiënte manier. 

 

Audio Branding

Audio branding kan het verschil maken bij de bekendheid van uw merk, bedrijf of game. Door audio branding (sonic branding, sound branding) kan een game zich bij uitstek onderscheiden van de concurrentie. Onderdeel van audio branding is het vastleggen van de rechten op deze muziek.

Heeft u behoefte aan meer informatie of juridisch advies over audio branding, clearance, over het music supervision process, gamerecht, ict-recht, spelcomputers, muziek en recht of over onze werkwijze, neem dan gerust contact met ons op. U bent welkom om een en ander aan ons voor te leggen.

Ook voor bedrijfsjuridisch advies over het opstellen van commerciële contracten, algemene voorwaarden, merkregistratie en arbeidsovereenkomsten voor uw werknemers kunt u bij ons terecht. U vindt deze expertise, waaronder juridisch advies over het syncen van muziek in film en audiovisuele media, allemaal onder één dak. Bel of email ons vrijblijvend voor de mogelijkheden.