Mediabeleid MuziekenRecht.nl

Geregeld worden wij door de media benaderd voor het geven van interviews inzake muziekrechten, muziekcontracten, startups, muzieklicenties, actuele juridische geschillen en andere juridische wetenswaardigheden. Als onafhankelijk juridisch dienstverlener voor de muziek- en de entertainmentindustrie, delen wij onze visie daarover in voorkomende gevallen met derden. Uiteraard voor zover de tijd ons dit toestaat.

Het muziekrecht is evenwel complex. Aan onze visie kunnen bovendien geen rechten worden ontleend. Om onjuiste interpretaties, nuanceverschillen of inhoudelijke onjuistheden te voorkomen, hanteren wij het volgende mediabeleid:

1. In geval van een telefonisch interview wenst MuziekenRecht.nl vooraf inzicht in de vragen. Dit geldt zowel voor live, semi-live als niet-live interviews.

2. MuziekenRecht.nl werkt mee aan live interviews, als er een voorgesprek heeft plaatsgevonden. Indien het interview op locatie plaatsvindt behouden wij ons het recht voor om een onkostenvergoeding te berekenen.

3. Publicatie of plaatsing van een artikel of gebruik van audio- en/of videomateriaal geschiedt pas na fiattering -schriftelijk of per e-mail - door een medewerker van MuziekenRecht.nl. U kunt de ‘final draft’ per email aan ons toezenden.

4. Onze medewerkers worden als volgt geciteerd: ‘’mr. <VOOR EN ACHTERNAAM> van niche kantoor MuziekenRecht.nl. MuziekenRecht.nl is een boutique law office gespecialiseerd in het muziekrecht.’’

MuziekenRecht.nl hanteert onderhavig mediabeleid

MuziekenRecht.nl hanteert onderhavig mediabeleid

5. MuziekenRecht.nl behoudt zich onder alle omstandigheden het recht van inzage en correctie voor, om wijzigingen aan te brengen bij constatering van feitelijke onjuistheden, partijdigheid, onterechte visie of verkeerd getrokken conclusies.

6. MuziekenRecht.nl ontvangt altijd een bewijsexemplaar indien de door ons beschikbaar gestelde informatie is gebruikt voor een schriftelijke uiting, audiomontage of videomontage.

7. MuziekenRecht.nl behoudt zich het recht voor het definitieve gepubliceerde of gemonteerde materiaal waaraan MuziekenRecht.nl heeft bijgedragen vrij - dus zonder voorafgaande toestemming - te gebruiken (openbaren en verveelvoudigen, waaronder via internet), tenzij vooraf door de partijen anders is overeengekomen.

8. Bij online plaatsing van een artikel, interview of montage plaatst u te allen tijde een hyperlink naar onze website: www.MuziekenRecht.nl

9. Bij verwijzing naar door onszelf vervaardigde webpages, blogs en artikelen plaatst u bij wijze van bronvermelding te allen tijde een link naar de betreffende internetpagina. Het is niet toegestaan (delen van) artikelen, blogs of webpagina’s integraal over te nemen zonder toestemming van MuziekenRecht.nl.

10. Indien MuziekenRecht.nl dan wel diens medewerkers medewerking verlenen aan het schrijven van een artikel dan rusten de auteursrechten van dat artikel bij MuziekenRecht.nl. Er worden geen auteursrechten overgedragen zonder een daartoe bestemde schriftelijke akte.

11. Indien u MuziekenRecht.nl benadert in de hoedanigheid van journalist, uitgeverij of interviewer dan is het onderhavige mediabeleid onverkort van toepassing. Het mediabeleid van MuziekenRecht.nl is gepubliceerd op de website van MuziekenRecht.nl en is derhalve voor eenieder raadpleegbaar.

12. Afwijkingen van het mediabeleid van MuziekenRecht.nl kunnen niet mondeling, doch slechts schriftelijk worden bedongen.

v. 1.0.1

DEC 2015