Betalingstermijnen wettelijk vastgelegd

Betalingstermijnen naar 30 dagen na ontvangst factuur

Met ingang van 16 maart 2013 gelden er wettelijke betalingstermijnen (Wet Bestrijding Betalingsachterstanden) bij handelstransacties tussen bedrijven onderling (b2b) en tussen bedrijven en de overheid. Deze nieuwe wet geldt niet voor consumenten.

De Wet Bestrijding Betalingsachterstanden beoogt te voorkomen dat bedrijven onnodig failliet gaan doordat schuldenaren te laat betalen. Daarnaast beoogt de wet het vertrouwen dat bedrijven hebben om met elkaar zaken te doen te vergroten. De wet is gebaseerd op een Europese richtlijn.

Betalingstermijnen wettelijk vastgelegd

Betalingstermijnen wettelijk vastgelegd

De nieuwe wet heeft geen onmiddellijke werking of terugwerkende kracht maar zogenaamde eerbiedigende werking en is daarmee van toepassing op betalingen bij handelstransacties uit overeenkomsten die zijn gesloten vanaf of na 16 maart 2013. De wet is niet van toepassing op handelstransacties die voor deze datum zijn overeengekomen. De wet geldt niet bij vorderingen tot schadevergoeding: enkel bij het leveren van goederen of het verrichten van diensten.

Algemene voorwaarden

Indien er met de klant geen mondelinge of schriftelijke afspraak bestaat over een specifieke betalingstermijn (bijvoorbeeld 14 dagen na ontvangst van de factuur, of 14 dagen na ondertekening van de overeenkomst van opdracht, eventueel in combinatie met algemene voorwaarden), schrijft de nieuwe wet een betalingstermijn van 30 dagen na ontvangst van de factuur.

Slechts bij schriftelijke overeenkomst kan een langere termijn van maximaal 60 dagen worden afgesproken. Dit geldt alleen voor handelstransacties tussen bedrijven onderling (b2b): de overheid dient altijd binnen 30 dagen te betalen. Van genoemde 60 respectievelijk 30 dagen mag slechts worden afgeweken in door de wet genoemde uitzonderingssituaties.

Blijft betaling uit en bestaat er geen contractueel incassobeding dan kan op grond van de nieuwe wet minimaal € 40,- (analoog de nieuwe Wet Maximering Incassokosten van 1 juli 2012) in rekening worden gebracht alsook de dan geldende wettelijke rente. Dit kan direct na ommekomst van de wettelijke betalingstermijn van 30 of 60 dagen: een aanmaning is hiervoor niet vereist.

Neem voor meer informatie over betalingstermijnen vrijblijvend contact met ons op.